Oferta

Oferta Kancelarii kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców (spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, zarówno prywatnego jak i publicznego. 

Świadczę także usługi na rzecz klientów indywidualnych, doradzając im w problemach wyłaniających się na tle codziennego stosowania prawa. 

Kancelaria zajmuje się zarówno prowadzeniem stałej kompleksowej obsługi prawnej, jak również obsługą doraźną na podstawie pojedynczych zleceń. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego pomoc prawna może polegać na obsłudze wskazanych wydziałów.

Pomoc prawna jest świadczona, w szczególności w postaci:

 • konsultacji i udzielania porad prawnych,
 • sporządzania opinii prawnych,
 • udziału (prowadzenie) w negocjacjach przy zawieraniu kontraktów i porozumień,
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami polubownymi (arbitrażowymi), sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej

Kancelaria świadczy usługi w sferze większości dziedzin prawa polskiego i wspólnotowego. W szczególności zakres działań obejmuje:

Świadczona w zakresie prawa spółek obsługa prawna Kancelaria dotyczy, w szczególności:

 • opracowywanie projektów umów i statutów spółek handlowych (spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) oraz przygotowanie wniosków rejestracyjnych i reprezentacja w postępowaniu rejestrowym przed KRS,
 • przygotowywanie i obsługa prawna zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy (m.in. przygotowanie projektów uchwał),
 • obsługa prawna posiedzeń zarządu oraz rady nadzorczej,
 • opracowywanie projektów zmian umowy (statutu) spółki, w szczególności dotyczących podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 • opracowywanie projektów umów zbycia udziałów w spółce,
 • łączenie, podział, przekształcenie oraz likwidacja spółki,

Świadczona w zakresie prawa kontraktów handlowych obsługa prawna Kancelarii obejmuje, w szczególności:

 • dokonywanie analizy i opiniowania umów z punktu widzenia zgodności z prawem oraz interesami klienta,
 • przygotowywanie i obsługa prawna zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy (m.in. przygotowanie projektów uchwał),
 • negocjowanie oraz przygotowywanie projektów wszelkich umów handlowych (nazwanych i nienazwanych),
 • negocjowanie oraz opracowywanie projektów porozumień i ugód,

Świadczona w zakresie prawa cywilnego obsługa prawna Kancelarii obejmuje, w szczególności:

 • negocjowanie, sporządzanie oraz weryfikacja wszelkich umów cywilnoprawnych (nazwanych oraz nienazwanych)
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnej formy uregulowania stosunków cywilnoprawnych, z uwzględnieniem minimalizacji wszelkiego ryzyka,
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa cywilnego,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (kontraktowych i z tytułu czynu niedozwolonego)
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego

Świadczona w zakresie prawa zamówień publicznych obsługa prawna Kancelarii obejmuje, w szczególności:

 • doradztwo prawne na rzecz zamawiających i wykonawców,
 • opracowywanie opinii prawnych z zakresu problematyki zamówień publicznych,
 • sporządzanie protestów i odwołań,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed zamawiającym, Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi.

Świadczona w zakresie prawa ochrony konkurencji obsługa prawna Kancelarii dotyczy m.in.:

 • doradztwa przy formułowaniu i negocjowaniu umów oraz zasad współpracy na tle prawa ochrony konkurencji,
 • doradztwa przy formułowaniu i negocjowaniu umów, wzorców umownych, regulaminów na tle rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, nieuczciwych praktyk rynkowych, czynów nieuczciwej konkurencji,
 • sporządzania analiz, ekspertyz oraz opinii prawnych,
 • reprezentacji w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.

Świadczona w zakresie prawa podatkowego obsługa prawna Kancelarii dotyczy, w szczególności:

 • sporządzania analiz, ekspertyz i opinii prawnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, akcyzowego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, oraz nieruchomości,
 • opracowywania wniosków o sporządzenie pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów podatkowych,
 • reprezentacji Klienta przed organami skarbowymi w postępowaniu podatkowym oraz w trakcie czynności sprawdzających i w toku kontroli podatkowej oraz skarbowej,
 • zastępstwa prawne w postępowaniach podatkowych przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Świadczona w zakresie prawa bankowego obsługa prawna Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • bieżącą obsługę banków,
 • opracowywanie opinii prawnych,
 • reprezentację banków przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi,
 • obsługę sporów z bankami w zakresie prawa bankowego, wekslowego,
 • pomoc prawną w zakresie negocjacji warunków kredytowych oraz restrukturyzacji kredytów w przypadku trudności w ich spłacie,

Świadczona w zakresie prawa konstytucyjnego obsługa prawna Kancelarii dotyczy, w szczególności:

 • zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa budowlanego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,
 • opracowywania, opiniowania oraz negocjowania umów o roboty budowlane z uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa budowlanego.

Świadczona w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obsługa prawna Kancelarii dotyczy, w szczególności:

 • opracowywania i opiniowania umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, o dokształcanie
 • opracowywania i opiniowania regulaminów (pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), układów zbiorowych pracy
 • reprezentacji pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy
 • reprezentacji przed sądami powszechnymi w sporach z ZUS.

Świadczona w zakresie prawa spółdzielczego obsługa prawna Kancelarii obejmuje m.in.:

 • obsługę prawną posiedzeń zarządu i rady nadzorczej,
 • opracowywania analiz i opinii prawnych,
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z działalnością spółdzielni.

Świadczona w zakresie prawa własności intelektualnej obsługa prawna Kancelarii dotyczy, w szczególności:

 • przygotowywania i opiniowania projektów umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz licencji, jak również prowadzenie negocjacji w tym zakresie,
 • opracowywania opinii prawnych w zakresie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej,
 • reprezentowania przed sądami powszechnymi w sprawach o odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.

Świadczona w zakresie prawa samorządu terytorialnego obsługa prawna Kancelarii dotyczy, w szczególności:

 • opiniowania zgodności treści aktów stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego pod kątem ich zgodności z przepisami prawa,
 • przygotowywania opinii prawnych w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 • reprezentowania organów jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.
 • doradztwo i analizę sytuacji prawnej Klienta w świetle norm wspólnotowego prawa gospodarczego oraz spójności i zgodności norm prawa krajowego z wspólnotowym prawem gospodarczym.
 • reprezentacji w sprawach o rozwód, separację
 • reprezentacji w sprawach o podział majątku małżeńskiego,
 • doradztwa w wyborze umownych ustrojów majątkowych małżeńskich,
 • reprezentacji w sprawach o alimenty,
 • reprezentacji w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • sporządzania skarg konstytucyjnych rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny,
 • zastępstwa prawne przed Trybunałem Konstytucyjnym.