Polityka cenowa

Zasady rozliczenia honorarium stanowią pochodną wykonywanej formy współpracy ustalonej w porozumieniu z Klientem, stopnia zawiłości sprawy, skomplikowania zagadnienia prawnego oraz przewidywanego nakładu koniecznej do wykonania pracy. Mając na uwadze potrzeby Klientów Kancelaria proponuje szereg możliwych do zastosowania w praktyce sposobów wzajemnych rozliczeń. Czerty podstawowe to:

  • Stawka godzinowa – stosowana w przeważającej mierze w stosunku do zleceń, w przypadku których istnieje możliwość dość precyzyjnego określenia przewidywanego na realizację danego zlecenia czasu pracy. Wynagrodzenie w tym przypadku stanowi iloczyn godzin poświęconych na realizację zlecenia i ustalonej wcześniej z Klientem stawki godzinowej.

  • Ryczałt bez limitu godzin – forma rozliczeń stosowana zwykle przez przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego. Ta forma rozliczeń polega na wskazaniu w umowie o obsługę prawną miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług prawnych polegających na pełnej, kompleksowej obsłudze prawnej Klienta. Stawka wynagrodzenia miesięcznego ustalana jest w drodze negocjacji i zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności, stopnia skomplikowania sytuacji prawnej przedsiębiorcy, przewidywanej miesięcznej ilości zlecanych spraw, itp.

  • Ryczałt z limitem godzin – z tytułu świadczenia usług prawnych polegających na pełnej, bieżącej obsłudze prawnej istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie zryczałtowanej z limitem godzin. Zakładając, że łączny wymiar czasu pracy w danym miesiącu wyniesie stałą liczbę godzin, rozliczenie następuje w oparciu o stałe miesięczne honorarium. W sytuacji przekroczenia ustalonego limitu czasu pracy, do kwoty wynagrodzenia określono ryczałtowo doliczana jest wartość za czas pracy ponad limit na zasadach ogólnych przyjętych dla rozliczeń wg stawki godzinowej.

  • Ryczałt plus SUCCESS FEE – dostrzegając różne potrzeby Klientów Kancelaria oferuje w przypadku niektórych zleceń wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu (success fee) – uzyskanego wyniku procesu lub zgodnego z oczekiwaniami Klienta zakończenia innej sprawy. Proszę jednak pamiętać, iż zgodnie z kodeksem etyki radcy prawnego Kancelaria nie jest uprawniona do oparcia się wyłącznie na wynagrodzeniu za sukces.

Do wszystkich należności Kancelarii doliczany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek od towarów i usług.

Kancelaria otwarta jest na propozycje Klienta, odbiegające od proponowanych systemów rozliczeń i skłonna do negocjacji w sprawie wysokości stawek.